DAM 1B

MP01 - Sistemes Informàtics - DAM1BM

MP03 - UF1,UF2,UF3 - Programació - DAW1BM

MP04 - Llenguatges de maques i sistemes de gestió d'informació - DAW1AM

MP12 - Formació i orientació laboral - DAM1BM

MP13 - Empresa i iniciativa emprenedora - DAM1BM