DAM 2A

MP02 - UF4 - Bases de dades - DAM2AM

MP03 - UF4,UF5,UF6 - Programació - DAM2AM

MP05 - Entorns de desenvolupament - DAM2AM

MP08 - Programació multimèdia i dispositius mòbils - DAM2AM

MP09 - Programació de serveis i processos - DAM2AM

MP10 - Sistemes d gestió empresarial - DAM2AM