Portada

CONVOCATÒRIA D'ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

VOTA 

A data d'avui, 8 de novembre, el nostre centre ha convocat el procés d'eleccions de la meitat dels membres representants al Consell Escolar.

Prenent l'enllaç de sota trobareu tota la informació i calendari.

Javier Laganga.   Director

En Javier Laganga Esteban, director del centre públic Institut Nicolau Copèrnic de Terrassa, d'acord amb la Resolució ENS/2172/2016 de 13 de setembre, i les esmentades en aquesta resolució en quant al calendari i procediment per a la elecció dels membres dels consells escolars dels centres docents públics de nivell no universitari de Catalunya,

 

RESOLC:

 

La CONVOCATÒRIA D'ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR d'aquest centre docent públic als següents sectors de la Comunitat Educativa (professors, pares d'alumnes, alumnes i personal d'administració i serveis) d'acord amb les següents precisions:

 

Primera.- Els CENSOS ELECTORALS de cada sector estaran exposats als taulers d'anuncis del centre el dia 8 de novembre.

 

Segona.- Les possibles reclamacions a inscripcions dels censos electorals es faran mitjançant escrit dirigit al/la director/a del centre dins del termini establert de tres (3) dies naturals, entre els dies 8 de novembre i el 10 de novembre

 

Tercera.- Les CANDIDATURES caldrà que siguin presentades per escrit davant la Mesa Electoral respectiva als impresos adients i sempre abans del dia 19 de novembre.

 

Quarta.- Les CANDIDATURES SERAN PROCLAMADES i publicades als taulers d'anuncis del centre una vegada hagin estat analitzades i comprovades per les respectives Meses Electorals, el dia 22 de novembre.

 

Cinquena.- Les RESOLUCIONS A LES RECLAMACIONS sobre inscripcions dels Censos Electorals es publicaran als taulers d'anuncis el dia 11 de novembre.

 

Sisena.- La sol·licitud per actuar com a SUPERVISOR es farà mitjançant escrit, segons model establert, dirigit al/la President/a de les Meses Electorals respectives, abans del dia 24 de novembre.

 

Setena.- El SORTEIG per tal de designar els membres vocals de les meses Electorals dels sectors de pares d'alumnes i alumnes es farà el dia 11 a les 13 hores, a la sala de reunions de direcció de l'edifici escolar.

 

Vuitena.- Les MESES ELECTORALS de tots els sectors es constituiran el dia 14 de novembre als locals de l'edifici escolar.

 

Novena.- El nombre de representants que es renoven a cada convocatòria i, per tant, el nombre màxim de representants que podrà votar cada elector del seu sector és de:

 

Sector

Professorat

Pares/Mares

Alumnat

PAS

Num. Representants per quatre cursos

Num. Substituts (2014)(per 2 cursos)

3

1

1

2

1

0

 

Desena.- Cada elector podrà votar un màxim de representants d'acord amb les vacants que es convoquen a l'apartat anterior.

 

Onzena.- Les VOTACIONS es faran el dia 29 de novembre de 2016, amb el calendari i horari següents:

 

Sector

Dia

Horari

Lloc

Professorat

29/11/16

Claustre a les 14:30 hores

Sala Nova

Pares/Mares

29/11/16

De 16:30 a 18:30 hores

Sala reunions direcció

Alumnat

29/11/16

De 11:30 a 14:30 hores

De 16:30 a 18:30 hores

Sala Nova

PAS

29/11/16

De 12 a 14:30 hores

Sala reunions direcció

 

Dotzena.- Finalitzades les votacions, en sessió pública, es faran els escrutinis dels vots emesos i posteriorment es proclamaran els candidats electes per sector.

 

Tretzena.- Les Meses Electorals respectives resoldran qualsevol dubte i les reclamacions que puguin presentar-se.

 

Terrassa, a 8 de novembre de 2016

 

 

 

Javier Laganga Esteban

 

Director del centre

 

Información adicional