Sistemes Microinformàtics i Xarxes - SMIX

Competència general.

Aquest títol consisteix a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

Relació de mòduls/crèdits.

Unitats formatives de SMIX

Unitats formatives de SMIX (FPDUAL)

Treballarem el funcionament bàsic de l’ordinador i perifèrics; muntar la part física un ordinador, el programari ha instal·lar inicialment a l’ordinador i com fer el manteniment dels ordinadors.
Es treballen els conceptes teòrics preparatoris per al posterior estudi de la resta de procediments. Es treballen les operacions bàsiques de gestió de sistemes Windows i de tipus Unix.
En aquest mòdul es veuen els conceptes més bàsics relacionats amb els paquets ofimàtics actuals: atenció a l’usuari, gestió electrònica del correu i l’agenda, elaboració de documents de text, de càlcul i amb bases de dades, i tractament d’imatge, vídeo i presentacions.
Instal·larem i monitoritzarem sistemes operatius en xarxa, descrivint característiques i eines utilitzades. Farem tasques de gestió sobre dominis utilitzant eines d’administració de dominis, compartició de recursos i gestió de seguretat.
S’introdueix el que és una xarxa local, això comprèn estudiar i reconèixer les seves parts (de xarxes sense fils, de xarxes Ethernet, de VLAN’s, ...). També es practica la detecció i resolució de problemes. Les pràctiques es realitzen amb equips reals i amb simuladors com ara Packet Tracer, Wireshark, etc.
S’estudien tècniques de seguretat física i lògica per protegir servidors. També s’estudien i es configuren els Sistemes d’Alimentació Ininterrompuda (SAI), còpies de seguretat, certificats digitals, antivirus, tallafors, monitorització, ... . També s’estudia la legislació aplicable a la seguretat i protecció de dades (LOPD i LSSI).
Les tasques principals del mòdul consisteixen en instal·lar i configurar diversos serveis relacionats amb la xarxa, tant en la part del client com en la part del servidor, com DHCP, DNS, correu electrònic, transmissió d’arxius, servidor de pàgines web, accés a sistemes remots, ... .
Avui en dia moltes de les aplicacions ja no s'instal·len directament a l'ordinador, i és imprescindible saber com fer instal·lacions i manteniment de les principals aplicacions (web) que funcionen directament interactuant amb l'usuari a través d'un navegador.
Aquest mòdul és imprescindible per poder comprendre qualsevol aspecte tècnic en el món actual, i per poder desenvolupar tasques al món laboral.
Es treballa el procés de recerca de feina així com els drets i obligacions dels treballadors per compte d’altri i totes les situacions en què es pot trobar un treballador en la seva relació laboral. També es donen coneixements generals en matèria de prevenció de riscos laborals.
Es treballen tots aquells conceptes relacionats amb l’emprenedoria, des de la idea fins a la realització d’un projecte empresarial perquè s’adquireixin els coneixements sobre la matèria i puguin portar a la pràctica un projecte empresarial propi dins de l’activitat que estan estudiant.a
Aglutina tots els crèdits realitzats al cicle, amb l'objectiu d'elaborar un projecte que sintetitzi tot aquest coneixement adquirit.
Desenvolupareu tasques relacionades amb els estudis assolits i mantindreu un primer contacte amb el món laboral.

Información adicional