Documentació més habitual.

Aquest és un resum de la documentació de la que fem més us. Per accedir a més documentació podeu anar a la secció gestor documental des de la pàgina principal del centre.

Emergències
Pla d'actuació
Instruccions pel professor
Telèfons d'emergència
Plantilles de documents i actes
Plantilla document vertical (versió simple)
Plantilla document horitzontal ( versió simple)
Full d'assistència a les reunions
Plantilla convocatòria de reunió
Plantilla acta de reunió
Plantilla vertical amb peu per aprovació
Plantilla horitzontal amb peu per aprovació
Formació en centres de treball
Renúncia oferiment FCT
Registre d'incidències
Manual d'ús del qBid
Vagues d'alumnes
Sol.licitud vaga alumnes grup
Comunicació signada vaga ESO
Comunicació vaga CFGM
Sortides
Formulari per les sortides
Programacions/Plans anuals
Plantilla programació general CCFF LOE
Plantilla programació professor CCFF LOE
Programació Simplificada d'Aula
Plantilla programació anual de matèria: ESO i Batxillerat
Plantilla pla anual departament (Projecte curricular de departament)
Full personal de seguiment de les programacions ESO/BAT/CAS
Full de seguiment de les programacions ESO/BAT/CAS ( Caps de departament)
Formació professorat
Sol.licitud incorporació de la formació a l'expedient
Secretaria
Full autorització recollida títol
Incidències
Full d'incidències de comportament (pdf) || Full d'incidències comportament (editable)
Protocol apertura d'expedient disciplinari
Sol.licitud del tutor d'apertura d'expedient disciplinari
Apertura d'expedient disciplinari
Tipificació de faltes
Incidència disciplina en activitats complementàries
Notificació pares càstig dilluns
Varis
Full per compres
Full petició impressió alumnes

Acta d'avaluació de ESO/BAT/CAS

Tutors
Dossiers de tutoria ESO
Dossier de tutoria CCFF
Informe traspàs de tutoria
Entrevista acollida ESO
Autorització ús d'imatge
Autorització de sortides horari lectiu
Carta de compromís
Full demanda al Departament d'Orientació
Full demanda a l'EAP
Pla individualitzat d'ESO
Sol.lictiud acollida semipresencialitat
Absències professorat / alumnat
Comunicació anticipada d'absència
Justificant absència professorat

Sol.licitud permís professorat

Declaració responsable absència professorat

Justificació absència alumnat

Altres
Manual de gestió documental
Manual bàsic d'enrutament
Manual emplenament programació anual per matèries
Delegats
Acta d'elecció de delegats
Documentació del curs actual
 

Información adicional