Softpack

Català


Descarrega't una presentació del projecte.

Mail de contacte: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Des del mes de novembre de 2011 a novembre de 2012, el nostre centre ha estat immers en la realització d'un projecte, amb 4 centres més d'àmbit nacional per al desenvolupament d'un paquet de programari orientat a facilitar la gestió, tant acadèmica com administrativa, dels centres educatius. Després d'un any de treball el projecte ha arribat a la seva finalització i la valoració és altament positiva. Podeu consultar el treball que s'ha dut a terme a la wiki del projecte i si esteu interessats, visiteu la pàgina de descàrregues.

A continuació us presentem un resum del projecte, quins eren els nostres objectius i quins productes s'han obtingut.

Objectius del projecte.

Aquest projecte neix com a conseqüència de quatre anys de treball a l'Institut Nicolau Copèrnic de Terrassa i d'una anàlisi de la realitat de molts centres del nostre entorn, que, per no ser de la família informàtica, com és el nostre cas, no disposen ni dels professionals ni de les eines necessàries per al desenvolupament d'un producte amb les característiques del que desitgem presentar:

Dotar tots els centres associats al projecte i qualsevol altre que ho desitgi, d'un conjunt d'eines informàtiques totalment gratuït i de lliure distribució que els permeti gestionar el centre educatiu de forma fàcil i integrada. La particularitat del disseny del projecte és que es pot subministrar tant muntat en un equip i llest per funcionar com de forma modular segons les necessitats de cada centre.

Model.

El projecte que presentem, dissenyat totalment amb programari de lliure distribució i gratuït, dóna solució de manera integrada a una part important de la gestió d'un centre de FP i pretén no ser una caixa tancada sinó tot el contrari, deixa les portes obertes per tal que es puguin introduïr nous mòduls que gestionin altres àrees actualment no previstes. Ha de ser un programari en constant evolució.

Tipus de servei que oferirà.

El "pack" de programari que s'ha dissenyat subministrarà els següents mòduls / serveis / aplicacions llestos per utilitzar:

 • Portal web - Joomla
 • Plataforma educativa - Moodle,
 • Gestor documental adaptat totalment a ISO 9001:2008 - DocMgr
 • Gestor d'incidències i d'inventari gestionat per codis QR - GLPI
 • Gestor d'enquestes totalment automatitzat. - Lime Survey
 • Gestor de faltes d'assistència d'alumnes amb avisos SMS per als pares. - Tutoria - Nova versió en desenvolupament
 • Gestió centralitzada d'usuaris i permisos.
 • Gestor de còpies de seguretat.

A més:

 • Manuals d'ús de totes les aplicacions.
 • Documentació exhaustiva del procés de desenvolupament.

La novetat del projecte rau en dos aspectes fonamentals.

Gestor de còpies de seguretat.

Aquest element, fonamental per a la seguretat del sistema, realitza les còpies de seguretat de tot l'emmagatzemat de manera programada, automatitzada i sense intervenció de l'usuari. L'experiència ens ha demostrat que és l'única manera que realment es realitzin.

L'eina accepta diferents protocols de comunicacions per enviar les còpies a ubicacions remotes: Samba, NFS, ssh, ... o localment, usb, així com permetre un ajustament molt fi de la periodicitat de les còpies.

Gestor centralitzada d'usuaris

A hores d'ara la major part de les aplicacions que es gestionen en els centres requereixen una administració individual dels usuaris. Una alta o baixa implica anar per totes els aplicacions fent les modificacions pertinents. Aquest projecte planteja una eina web que permet gestionar aquesta administració de manera totalment centralitzada, D'aquesta manera, des d'una única pàgina web es poden donar d'alta usuaris a qualsevol aplicació, donar de baixa, modificar dades, gestionar permisos, restaurar contrasenyes. .. en definitiva un entorn que permet tenir en una ubicació tot el que té a veure amb la gestió del professorat en les diferents aplicacions. Des de la mateixa aplicació es podrà gestionar els permisos en les diferents aplicacions: establint rols, permisos, grups, etc.

Servei / equipament que proposem.

Encara que el programari és un element intangible que no ocupa gairebé espai considerem que efectivament tenim productes d'oferir un cop finalitzat el projecte.

Els productes són ...

Unes imatges de DVD en format ISO que es poden descarregar públicament. Qualsevol persona es pot descarregar aquestes imatges ISO segons les seves necessitats i / o els seus coneixements. Aquestes imatges són el producte final del treball realitzat en el projecte. Oferim imatges:

 • Per diferents versions del sistema operatiu: Ubuntu 10.04 i 12/04 server
 • Per diferents arquitectures: 32 i 64 bits
 • Per diferents graus de coneixements
  • Instal · lacions totalment automatitzades
  • Instal · lacions semiautomàtiques
  • Instal · lacions manuals per als usuaris amb coneixements més avançats

Manuals d'usuari de totes i cadascuna de les aplicacions a la wiki del projecte elaborats pels centres del projecte:

Tota la informació de com ha funcionat el projecte, com s'han gestionat els esforços i com s'han desenvolupat les diferents aplicacions.

Resultats finals que s'espera obtenir.

Els resultats finals que s'obtindran seran:

 • Utilització intensiva de les TIC per part de tot el professorat i l'alumnat dels centres que col · laboren amb el projecte.
 • Utilització del portal educatiu Moodle per part de professors i alumnes.
 • Millora en la gestió interna del centre.
 • Millora de la gestió de faltes d'assistència, de la comunicació amb els pares i de la informació que aquests rebran.
 • Avanç substancial en la gestió d'incidències i inventaris en els centres.
 • Impregnar els centres usuaris de les eines subministrades, en l'ús i forma de treball sota criteris de qualitat i millora.
 • Millora de la imatge dels centres usuaris de les eines.
 • Augment de la presència dels centres a internet.
 • Abaratiment de costos.

Projecte subvencionat per.

MEC Fons Europeu

Castellano

 Descárgate una presentación del proyecto.

Mail de contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Desde el mes de noviembre de 2011 a noviembre de 2012, nuestro centro ha estado inmerso en la realización de un proyecto, con 4 centros más de ámbito nacional para el desarrollo de un paquete de software orientado a facilitar la gestión, tanto académica como administrativa, de los centros educativos.
Después de un año de trabajo el proyecto ha llegado a su finalización y la valoración es altamente positiva.
Podéis consultar el trabajo que se ha llevado a cabo en la wiki del proyecto y si estáis interesados, visitad la página de descargas.
A continuación os presentamos un resumen del proyecto, cuales eran nuestros objetivos y que productos se han obtenido.

 

Objetivos del proyecto.

Este proyecto nace como consecuencia de cuatro años de trabajo en el Instituto Nicolau Copérnic de Terrassa y de un análisis de la realidad de muchos centros de nuestro entorno, que, por no ser de la familia informática, como es nuestro caso, no disponen ni de los profesionales ni de las herramientas necesarias para el desarrollo de un producto con las características de lo que deseamos presentar como proyecto.

Dotar a todos los centros asociados al proyecto y cualquier otro que lo desee, de un conjunto de herramientas informáticas totalmente gratuito y de libre distribución que les permita gestionar el centro educativo de forma fácil e integrada. La particularidad del diseño del proyecto es que se puede suministrar tanto montado en un equipo y listo para funcionar como de forma modular según las necesidades de cada centro.

 

Modelo.

El proyecto que presentamos, diseñado totalmente con software de libre distribución y gratuito, viene a dar solución de manera integrada a una parte importante de la gestión de un centro de FP y pretende no ser una caja cerrada sino todo lo contrario, deja las puertas abiertas para nuevas adiciones de módulos que gestionen otras áreas actualmente no previstas. Debe ser un software en constante evolución.

 

Tipo de servicio que ofrecerá.

El "pack" de software que se diseñará y suministrará contendrá los siguientes módulos / servicios / aplicaciones listos para utilizar:

 • Portal web - Joomla
 • Plataforma educativa - Moodle,
 • Gestor documental adaptado totalmente a ISO 9001:2008 - DocMgr
 • Gestor de incidencias y de inventario gestionado por códigos QR - Glpi
 • Gestor de encuestas totalmente automatizado. - Lime Survey
 • Gestor de faltas de asistencia de alumnos con avisos SMS para los padres. - Tutoria - Nueva versión en desarrollo
 • Gestión centralizada de usuarios y permisos.
 • Gestor de copias de seguridad.


Además:

 • Manuales de uso de todas las aplicaciones.
 • Documentación exhaustiva del proceso de desarrollo.

La novedad del proyecto radica en dos aspectos fundamentales.

 

Gestor de copias de seguridad.

Este elemento, fundamental para la seguridad del sistema, realiza las copias de seguridad de todo lo almacenado de manera programada, automatizada y sin intervención del usuario. La experiencia nos ha demostrado que es la única manera de que realmente se realicen.
La herramienta acepta diferentes protocolos de comunicaciones para enviar las copias a ubicaciones remotas: Samba, NFS, ssh,... o localmente, usb; así como permitir un ajuste muy fino de la periodicidad de las copias.

 

Gestor centralizada de usuarios

A estas alturas la mayor parte de las aplicaciones que se gestionan en los centros requieren una administración individual de los usuarios. Una alta o baja implica ir por todas los aplicaciones haciendo las modificaciones pertinentes. Este proyecto plantea una herramienta web que permite gestionar esta administración de forma totalmente centralizada, De esta forma, desde una única página web se pueden dar de alta usuarios a cualquier aplicación, dar de baja, modificar datos, gestionar permisos, restaurar passwords. .. en definitiva un entorno que permite tener en una única ubicación todo lo que tiene que ver con la gestión del profesorado en las diferentes aplicaciones. Desde la misma aplicación se podrá gestionar los permisos en las diferentes aplicaciones: estableciendo roles, permisos, grupos, etc.

 

Servicio / equipamiento que proponemos.

Aunque el software es un elemento intangible que no ocupa casi espacio consideramos que efectivamente tenemos productos que ofrecer una vez finalizado el proyecto.
Los productos son...

 • Unas imágenes de DVD en formato ISO que se pueden descargar públicamente. Cualquier persona se puede descargar estas imágenes ISO según sus necesidades y/o sus conocimientos. Estas imágenes son el producto final del trabajo realizado en el proyecto. Ofrecemos imágenes:
  • Para diferentes versiones del sistema operativo: Ubuntu 10.04 y 12.04 server
  • Para diferentes arquitecturas: 32 y 64 bits
  • Para diferentes grados de conocimientos
   • Instalaciones totalmente automatizadas
   • Instalaciones semiautomáticas
   • Instalaciones manuales para los usuarios con conocimientos más avanzados
 • Manuales de usuario de todas y cada una de las aplicaciones en la wiki del proyecto elaborados por los centros del proyecto:
 • Toda la información de cómo ha funcionado el proyecto, como se han gestionado los esfuerzos y como se han desarrollado las diferentes aplicaciones.

 

Resultados finales que se espera obtener.

Los resultados finales que se obtendrán serán:

 • Utilización intensiva de las TIC por parte de todo el profesorado y el alumnado de los centros que colaboran con el proyecto.
 • Utilización del portal educativo Moodle por parte de profesores y alumnos.
 • Mejora en la gestión interna del centro.
 • Mejora de la gestión de faltas de asistencia, de la comunicación con los padres y de la información que éstos recibirán.
 • Avance sustancial en la gestión de incidencias e inventarios en los centros.
 • Impregnar los centros usuarios de las herramientas suministradas, en el uso y forma de trabajo bajo criterios de Calidad y mejora dado que implícitamente utilizarán programas que conducen.
 • Mejora de la imagen de los centros usuarios de las herramientas.
 • Aumento de la presencia de los centros a Internet.
 • Abaratamiento de costes.

Proyecto subvencionado por.

MEC Fons Europeu

Información adicional