UF's soltes

Normativa

Amb la finalitat d’afavorir la formació de les persones al llarg de tota la seva vida, el Departament d’Ensenyament va aprovar el Decret 240/2005, de 8 de novembre, pel qual s'estableixen diverses mesures flexibilitzadores de l'oferta dels ensenyaments de formació professional específica.

Objectius

  • Facilitar que les persones que treballen puguin cursar un o més UFs/mòduls solts d’un cicle formatiu. Aquesta opció és de gran interès per a les persones treballadores com a instrument de formació contínua, atès que cada un dels crèdits prepara per assolir competències professionals vàlides per al treball.
  • Permetre que els treballadors puguin emprar la formació professional específica com a instrument de formació continuada i com a eina de reciclatge. També facilitarà què les persones puguin adaptar la formació a les seves necessitats i interessos.

Unitats Formatives / Mòduls professionals.

Els alumnes es poden matricular a les UFs i/o mòduls professionals que apareixen a continuació:

Acreditació.

El centre atorgarà un certificat de les Unitats Formatives i / o mòduls professionals cursats.

Data de matrícula UFs/Mòduls

Oberta al llarg del curs.

La matrícula d’UFs soltes es pot realitzar al llarg del curs sempre i quan hi hagin places vacants.

Información adicional