Unitats formatives de DAM

A continuació us indiquem la distribució de mòduls i unitats formatives tot indicant si es cursen a primer o segon curs.{/slider}

UF1: Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic (1er)
UF2: Gestió de la informació i de recursos en una xarxa (1er)
UF3: Implantació de programari específic (1er)

UF1. Introducció a les bases de dades (1er)
UF2. Llenguatges SQL: DML i DDL (1er)
UF3. Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental (1er)
UF4. Bases de dades objecte-relacionals (2n)

UF1. Programació estructurada. (1er)
UF2. Disseny modular (1er)
UF3. Fonaments de gestió de fitxers (1er)
UF4. Programació orientada a objectes. Fonaments (2n)
UF5. POO. Llibreries de classes fonamentals (2n)
UF6. POO. Introducció a la persistència en BD (2n)

UF1. Programació amb XML (1er)
UF2. Àmbits d’aplicació de l’XML (1er)
UF3. Sistemes de gestió empresarial (1er)

UF1. Desenvolupament de programari (2n)
UF2. Optimització de programari (2n)
UF3. Introducció al disseny orientat a objectes (2n)

UF1. Persistència en fitxers (2n)
UF2. Persistència en BDR-BDOR-BDOO (2n)
UF3. Persistència en BD natives XML (2n)
UF4. Components d’accés a dades (2n)

UF1. Disseny i implementació d’interfícies (2n)
UF2. Preparació i distribució d’aplicacions (2n)

UF1. Desenvolupament d’aplicacions per dispositius mòbils (2n)
UF2. Programació multimèdia
UF3. Desenvolupament de jocs per dispositius mòbils (2n)

UF1. Seguretat i criptografia (2n)
UF2. Processos i fils
UF3. Sòcols i serveis (2n)

UF1. Sistemes ERP-CRM. Implantació (2n)
UF2. Sistemes ERP-CRM. explotació i adequació (2n)

UF1. Incorporació al treball (1er)
UF2. Prevenció de riscos laborals (1er)

UF1. Empresa i iniciativa emprenedora (1er)

 
 

Información adicional